Upisi

 

24. lipnja 2022.

Temeljem članka 13. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin, u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2022./2023.godinu KLASA: 601-01/22-01/07; URBROJ:2163-44-01-22-3 od 14. travnja 2022. i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13., 23/14., 11/21., 51/21. i 7/22. – pročišćeni tekst)  na prijedlog Povjerenstva za upise, Ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin donosi 

Privremene rang liste za upis djece u Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin u pedagošku 2022./2023. godinu

 

Privremene rang liste za Matični vrtić u Pazinu i za Područne vrtiće u Cerovlju (Pazinski Novaki), Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu možete vidjeti u nastavku

Privremene rang liste_2022-23 matični vrtić_Pazin_ 24.6.2022.

Privremene rang liste_2022-23 područni vrtići_ 24.6.22.

 

Na Privremene rang liste roditelji mogu podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi  Upravnom vijeću Vrtića, a dostavlja se pismeno na adresu Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, Prolaz O. Keršovanija 1, 52000 Pazin ili putem elektroničke pošte na

e-mail: povjerenstvo@vrtic-olgaban-pazin.hr  u roku od petnaest (15) dana od dana objave, odnosno najkasnije do 9. srpnja 2022.

Odluka o konačnoj rang listi bit će objavljena 21. srpnja 2022.

Povjerenstvo za upise

 

 

2. svibnja 2022.

Na temelju članka 5. Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin KLASA: 601-01/22-01/07; URBROJ:2163-44-01-22-3 od 14. travnja 2022. Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin objavljuje

OGLAS ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN

za pedagošku 2022./2023. godinu

Roditelji mogu podnijeti Zahtjev za upis od  11. svibnja 2022. do 18. svibnja 2022.

putem aplikacije na internetskoj stranici Vrtića http://vrtic-olgaban-pazin.hr/

ili direktno putem linka: https://prijava.vrtic-olgaban-pazin.hr

 

 1. VRSTE PROGRAMA KOJI RODITELJI MOGU PRIJAVITI:

Cjelodnevni vrtićki program u Matičnom vrtiću u Pazinu i Područnim vrtićima  u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu

Cjelodnevni rani odgoj (jaslički) u Matičnom vrtiću u Pazinu i Područnim vrtićima u Gračišću i Tinjanu

 

 1. DOBNI UVJET UPISA

Uvjet uzrasta za upis u vrtićki program ispunjavaju djeca koja do 31. kolovoza 2022.g. navršavaju tri godine života.

Uvjet uzrasta za upis u program ranog odgoja (jaslički program) ispunjavaju djeca koja do 31. kolovoza 2022. navršavaju jednu godinu života.

 

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

(Napomena: potrebnu dokumentaciju možete preuzeti putem e-građana pohraniti u računalo i učitati u aplikaciju ili dokumentaciju u papirnatom obliku možete skenirati pohraniti u računalo i učitati u aplikaciju)

Obvezna dokumentacija:

 1. Zahtjev za upis djeteta (ispunjava se direktno u aplikaciji)
 2. Ispunjen Inicijalni upitnik (ispuniti direktno u aplikaciji ili obrazac ispuniti ručno i učitati u aplikaciju)
 3. Izvadak iz matične knjige rođenih
 4. Preslika osobne iskaznice djeteta ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta (Uvjerenje: datum izdavanja  ne stariji od 2. svibnja 2022.)
 5. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja ili Uvjerenja o prebivalištu roditelja (Uvjerenje: datum izdavanja  ne stariji od 2. svibnja 2022.g.)
 6. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potvrda nadležnog liječnika – potrebno je pribaviti od nadležnog liječnika i pohraniti u računalo)
 7. Potvrda o pregledu stomatologa za djecu stariju od tri godine (potvrdu zatražiti kod djetetova stomatologa i pohraniti u računalo)
 8. Nalaz i mišljenje (ili Rješenje) nadležnog tijela ako se radi o djetetu kojem su utvrđene razvojne teškoće
 9. Ostala zdravstveno-medicinska dokumentacija bitna za procjenu psihofizičkog i razvojnog statusa djeteta.

 

Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 1. Elektronički zapis Zavoda za mirovinsko osiguranje za roditelje djeteta (e-radna knjižica – dokaz o radnom statusu roditelja; preuzima se iz sustava e-Građani, rad, ili osobno u Zavodu za mirovinsko osiguranje) ili jednakovrijedna isprava koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu ili dokaz da se roditelj redovno školuje (datum izdavanja ne stariji od 2. svibnja 2022.), odnosno od dana objave ovog oglasa
 2. Potvrda Centra za socijalnu skrb o samohranosti roditelja ili dokaz o tome da dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji; Rješenje da je dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji ili Rješenje o određivanju staratelja odnosno skrbnika djeteta
 3. Potvrda nadležnog tijela o tome da se radi o djetetu roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata
 4. Dokaz nadležnog tijela da roditelji za to dijete i drugu svoju djecu primaju doplatak za djecu za 2022.g. (potvrda Zavoda za mirovinsko osiguranje za doplatak isplaćen u travnju ili svibnju 2022.g. ili izvadak iz tekućeg računa roditelja iz kojeg je vidljivo da je primljen dječji doplatak u travnju ili svibnju 2022.g. za ožujak ili travanj 2022.g.)
 5. Samo za obitelji s troje i više djece u obitelji: Izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list za ostalu djecu koji žive u istoj obitelji
 6. Druga dokumentacija na osnovu koje dijete može ostvariti prednost pri upisu.

 

4. PRAVO UPISA I PREDNOST PRI UPISU

Pravo upisa i sufinanciranja boravka te prednost pri upisu u Matični vrtić u Pazinu ostvaruje se ako dijete i jedan od roditelja imaju prebivalište na području Grada Pazina.

Pravo upisa i sufinanciranja boravka te prednost pri upisu u Područni vrtić ostvaruje se ako dijete i jedan od roditelja imaju prebivalište na području Općine u kojoj djeluje Područni vrtić.

Djeca koja nisu državljani Republike Hrvatske, a imaju dozvolu  privremenog ili stalnog boravka  na području rada Vrtića, imaju pravo upisa i sufinanciranja boravka na isti način kao i djeca koja su državljani Republike Hrvatske.

Za djecu, raseljene osobe iz Ukrajine, koja se, sukladno Direktivi Europske unije o privremenoj zaštiti, nalaze pod privremenom zaštitom preduvjet za upis je potvrda MUP-a kojom se potvrđuje status osobe pod međunarodnom i privremenom zaštitom.

U Matični ili Područne vrtiće može se upisati i dijete koje nema prebivalište na području rada Vrtića u koji se upisuje na rok do kraja pedagoške godine ukoliko ima slobodnih mjesta.

 

 1. BODOVANJE

Privremena rang lista sastavlja se za Matični vrtić (posebno za djecu vrtićke i  rane/jasličke dobi) i za svaki Područni vrtić na način da se svakom djetetu za koje je podnesen Zahtjev za upis određuje odgovarajući broj bodova primjenom sljedećih mjerila i kriterija (članak 11. stavak 2. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, Sl. novine Grada Pazina 19/19. i 11/21.):

dijete u godini prije polaska u osnovnu školu 30 bodova
dijete samohranog roditelja 9 bodova
dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji 9 bodova
dijete s teškoćama u razvoju 9 bodova
po procjeni Povjerenstva za upise na temelju dostavljene dokumentacije u slučaju izvanrednih okolnosti (socijalni status, bolest ili invaliditet roditelja) 9 bodova
dijete zaposlenih obaju roditelja, dijete roditelja koji se redovno školuju ili dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji 7 bodova
dijete iz obitelji s troje i više djece:  
a) za više od troje djece u obitelji 4 boda
b) za troje djece u obitelji 3 boda
dijete roditelja s invaliditetom Domovinskog rata 2 boda
dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu 1 bod

 

Ako nakon primjene utvrđenih kriterija više djece ostvari jednak broj bodova svrstavaju se po datumu rođenja djeteta, od starijeg ka mlađemu.

 

 1. OBJAVA PRIVREMENE RANG LISTE

Privremena rang lista bit će objavljena na internetskoj stranici Vrtića i na Oglasnim mjestima Vrtića 24. lipnja 2022.

 

 1. OSTALE INFORMACIJE I NAPOMENE:

Roditelji mogu dijete prijaviti za najviše tri izbora upisa. Ukoliko dijete ne ostvari prednost pri upisu za prvi izbor automatski se boduje za drugi, odnosno treći prijavljeni izbor.

Prilikom predaje Zahtjeva za upis roditelji će dobiti šifriranu oznaku za objavu podataka.

U slučaju da naiđu na poteškoće mogu kontaktirati djelatnike vrtića na broj 622-519 (centrala), 091/6200-472 (tajnica Gabrijela Krizmanić) ili 099/228-0103 (psihologinja Gordana Trošt-Lanča) u dane upisa od 8 do 14 sati.

Roditelji koji, zbog tehničkih ili drugih razloga, nisu u mogućnosti samostalno predati zahtjev za upis putem aplikacije mogu, nakon što pribave svu potrebnu dokumentaciju, telefonski dogovoriti termin dolaska u vrtić, gdje će im  djelatnici Vrtića pomoći oko predaje zahtjeva putem aplikacije.

Za osobni dolazak u vrtić potrebno je dogovoriti točan termin dolaska na telefon 099/228-0303 (zdravstvena voditeljica Marija Dagostin).

 

DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN – Povjerenstvo za upise

 **********************************************************************************************

 

20. travnja 2022.

Na 42. sjednici održanoj 14. travnja 2022. Upravno vijeće  je donijelo Odluku o pokretanju postupka upisa u pedagošku 2022./2023.g.

Odluka o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić Olga Ban Pazin u pedagošku 2022./2023.

 

 

31.prosinca 2021.

UPISI U PROGRAM PREDŠKOLE 

na 39. sjednici Upravnog vijeća Vrtića održanoj 28. prosinca 2021. g. donesena je odluka o upisu djece u program Predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, odnosno za djecu  rođenu do 31.ožujka 2016.g., koja nisu uključena u redovni program vrtića.

Oglas za upis djece možete vidjeti putem linka:

Oglas-za-upis-u-program-Predškole_2021-22

Zahtjev za upis djeteta u program predškole i inicijalni upitnik možete preuzeti ovdje:

Zahtjev za upis u program Predškole 2021-22.pdf

Inicijalni_upitnik_2021-22 pdf

 

************************************************************************************

OBRASCI ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ IZVAN REDOVNOG UPISNOG ROKA

Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić Olga Ban Pazin

Inicijalni_upitnik (prilog Zahtjevu za upis)_ doc

 

OBRAZAC ZA ISPIS DJETETA IZ VRTIĆA

Zahtjev za ispis djeteta iz Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin,

*********************************************************************************

21. srpnja 2021.

Temeljem članka 36. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. , 23/14. i 11/21.), članka 15. stavak 3.  Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 19/19. i 11/21.),  u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2021./2022.godinu KLASA: 601-01/21-01/03; URBROJ:2163/01-09-01-21- 5 od 5. svibnja 2021., Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na 34. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. srpnja 2021. donosi

ODLUKU O KONAČNOJ RANG LISTI O UPISIMA U  2021 -2022 g Matični vrtić Pazin i svi Područni vrtići 21.7.21.

RASPORED DJECE PO ODGOJNIM SKUPINAMA I TERMINI ODRŽAVANJA PRVIH RODITELJSKIH SASTANAKA 21.7.21.

 

 Roditeljima kojima je potrebna Potvrda o poziciji djeteta na Odluci o konačnoj rang listi upisane djece radi sufinanciranja upisa u obrt dadilja ili drugu ustanovu mogu ispuniti priloženi Zahtjev i poslati e-mailom: na tajnistvo@vrtic-olgaban-pazin.hr ili vrtic-pazin@pu.t-com.hr 

Zahtjev za izdavanje Potvrde o poziciji na Odluci o konačnoj rang listi upisane djece, radi sufinanciranja

Potvrde šaljemo mailom na adresu podnositelja Zahtjeva.

 

24. lipnja 2021.

Temeljem članka 13. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin, u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2021./2022.godinu KLASA: 601-01/21-01/03; URBROJ:2163/01-09-01-21- 5 od 5. svibnja 2021. i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13., 23/14. i 11/21.)  na prijedlog Povjerenstva za upise, Ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (dalje: Vrtić) donosi Privremenu rang listu za Matični vrtić u Pazinu  i Područne vrtića u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu.

Privremena rang lista _2021-22, za  Matični vrtić_Pazinu

Privremena rang lista_2021-22 za Područne vrtiće  u Cerovlju (P. Novaki), Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu

 

************************************************************************************************************************

 

 

26. svibnja 2021.

Poštovani roditelji,

podnošenje zahtjeva za upis omogućeno je direktno preko linka: https://e-upisi.hr/

 

 

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin KLASA: 601-01/21-01/03 od 5.svibnja 2021. Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin objavljuje

 

OGLAS ZA UPIS DJECE  U DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN

za pedagošku 2021./2022. godinu

 

roditelji mogu podnijeti zahtjev za upis putem sustava e-Upisi

u vremenu od  25. svibnja 2021. do 3. lipnja 2021.

 

Sustavu e-Upisa roditelji mogu pristupiti putem portala e-Građani:    https://gov.hr  (napomena: poveznica za pristup sustavu e-Upisi bit će u funkciji tek od 25. svibnja 2021.)

Korisničke upute za roditelje možete pronaći ovdje:  korisničke upute za roditelje

Vrste programa

r.b. Mjesto vrste programa
1 Matični vrtić u Pazinu cjelodnevni vrtićki cjelodnevni rani odgoj (jaslički)
2 Područni vrtić u Cerovlju (Pazinski Novaki) cjelodnevni vrtićki  
3 Područni vrtić u Gračišću cjelodnevni vrtićki cjelodnevni rani odgoj (jaslički)
4 Područni vrtić u Karojbi cjelodnevni vrtićki  
5 Područni vrtić u Lupoglavu cjelodnevni vrtićki  
6 Područni vrtić u Motovunu cjelodnevni vrtićki  
7 Područni vrtić u Sv. Petru u Šumi cjelodnevni vrtićki  
8 Područni vrtić u Tinjanu cjelodnevni vrtićki cjelodnevni rani odgoj (jaslički)

Uvjeti upisa

Uvjet za upis u vrtićki program ispunjavaju djeca koja do 31.kolovoza 2021.g. navršavaju tri godine života.

Uvjet za upis u program ranog odgoja (jaslički program) ispunjavaju djeca koja do 31.kolovoza 2021. navršavaju jednu godinu života.

Potrebna dokumentacija

 • Obvezna dokumentacija:
 • Zahtjev za upis i Inicijalni upitnik – ispunjava se direktno u web aplikaciji
 • Rodni list i podaci o prebivalištu – sustav preuzima samostalno iz matičnih podataka podnositelja zahtjeva i djeteta;
 • Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u Vrtić – potrebno je pribaviti od nadležnog liječnika i pohraniti u računalo.  (Napomena: za djecu koja su pacijenti pedijatrijske ordinacije u Pazinu moći će se, umjesto liječničke Potvrde, pribaviti ovjerenu Izjavu pedijatrijske ordinacije da će Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu dostaviti najkasnije do 25. kolovoza 2021. što će biti uvjet potpisivanja Ugovora roditelja i Vrtića)
 • Potvrda o pregledu stomatologa za djecu koja do 31. kolovoza 2021. navršavaju tri godine (za djecu vrtićkog uzrasta) – potrebno je pribaviti od nadležnog liječnika i pohraniti u računalo
 • Nalaz i mišljenje (ili Rješenje) nadležnog tijela ako se radi o djetetu kojem su utvrđene teškoće u razvoju – potrebno je pribaviti od nadležnog tijela i pohraniti u računalo
 • Ostala zdravstveno-medicinska dokumentacija bitna za procjenu psihofizičkog i razvojnog statusa djeteta (ukoliko istu roditelji posjeduju) – potrebno je pribaviti od nadležnog tijela i pohraniti u računalo.

Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 • Elektronički zapis Zavoda za mirovinsko osiguranje za roditelje djeteta (e-radna knjižica – dokaz o radnom statusu roditelja; preuzima se iz sustava e-Građani, rad, ili osobno u Zavodu za mirovinsko osiguranje) ili jednakovrijedna isprava koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu ili dokaz da se roditelj redovno školuje (ne starije od 30 dana)
 • Potvrda Centra za socijalnu skrb o samohranosti roditelja ili dokaz o tome da dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji
 • Rješenje da je dijete smješteno u udomiteljsku obitelj ili Rješenje o određivanju staratelja odnosno skrbnika djeteta
 • Potvrda nadležnog tijela o tome da se radi o djetetu roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata
 • Dokaz nadležnog tijela da roditelji za to dijete i drugu svoju djecu primaju doplatak za djecu za 2021.g. (potvrda Zavoda za mirovinsko osiguranje za doplatak isplaćen u travnju ili svibnju 2021.g. ili izvadak iz tekućeg računa roditelja iz kojeg je vidljivo da je primljen dječji doplatak u travnju ili svibnju 2021.g.za ožujak ili travanj 2021.g.)
 • Za obitelji s troje i više djece: Izvadci iz matične knjige rođenih ili rodni listovi za ostalu djecu iz obitelji
 • Eventualna druga dokumentacija na osnovu koje dijete može ostvariti prednost pri upisu.

Pravo upisa i prednost pri upisu

Pravo upisa i sufinanciranja boravka te prednost pri upisu u Matični vrtić u Pazinu ostvaruje se ako dijete i jedan od roditelja imaju prebivalište na području Grada Pazina.

Pravo upisa i sufinanciranja boravka te prednost pri upisu u Područni vrtić ostvaruje se ako dijete i jedan od roditelja imaju prebivalište na području Općine u kojoj djeluje Područni vrtić.

Djeca koja nisu državljani Republike Hrvatske, a imaju dozvolu  privremenog ili stalnog boravka  na području rada Vrtića, imaju pravo upisa i sufinanciranja boravka na isti način kao i djeca koja su državljani Republike Hrvatske.

U Matični ili Područne vrtiće može se upisati i dijete koje nema prebivalište na području rada Vrtića u koji se upisuje, na rok do kraja pedagoške godine, ukoliko ima slobodnih mjesta.

Privremena rang lista sastavlja se za Matični vrtić (posebno za djecu vrtićke i  rane/jasličke dobi) i za svaki Područni vrtić na način da se svakom djetetu za koje je podnesen Zahtjev za upis određuje odgovarajući broj bodova primjenom sljedećih mjerila i kriterija (članak 11. stavak 2. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, Sl. novine Grada Pazina 19/19. i 11/21.):

dijete u godini prije polaska u osnovnu školu 30 bodova
dijete samohranog roditelja 9 bodova
dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji 9 bodova
dijete s teškoćama u razvoju 9 bodova
po procjeni Povjerenstva za upise na temelju dostavljene dokumentacije u slučaju izvanrednih okolnosti (socijalni status, bolest ili invaliditet roditelja) 9 bodova
dijete zaposlenih obaju roditelja, dijete roditelja koji se redovno školuju ili dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji 7 bodova
dijete iz obitelji s troje i više djece:  
a) za više od troje djece u obitelji 4 boda
b) za troje djece u obitelji 3 boda
dijete roditelja s invaliditetom Domovinskog rata 2 boda
dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu 1 bod

Ako nakon primjene utvrđenih kriterija više djece ostvari jednak broj bodova svrstavaju se po datumu rođenja djeteta, od starijeg ka mlađemu.

Objava Privremene rang liste

Privremena rang lista bit će objavljena na web stranici Vrtića i na Oglasnim mjestima Matičnog i Područnih vrtića 24. lipnja 2021.

Informacije o predaji zahtjeva           

Roditelji mogu zahtjev podnijeti samostalno ukoliko imaju:

 • internetsku vezu,
 • pristup portalu e-Građani putem bilo koje vjerodajnice (npr. eOI ili m-token svoje banke)
 • potrebnu dokumentaciju skeniranu (fotografiranu) i spremljenu na računalo ili mobilni telefon

U slučaju da naiđu na poteškoće mogu kontaktirati djelatnike vrtića na broj 622-519 (centrala), 091/6200-472 (tajnica Gabrijela Krizmanić) ili 099/228-0103 (psihologinja Gordana Trošt-Lanča) u dane upisa od 8 do 18 sati.

Roditelji koji, zbog tehničkih ili drugih razloga, nisu u mogućnosti samostalno predati zahtjev za upis putem sustava e-Upisa mogu, nakon što pribave svu potrebnu dokumentaciju, telefonski dogovoriti termin dolaska u vrtić, gdje će im  djelatnici Vrtića pomoći oko predaje zahtjeva putem sustava e-Upisa.

Za osobni dolazak u vrtić potrebno je dogovoriti točan termin dolaska na telefon 099/228-0303 (zdravstvena voditeljica Marija Dagostin) te pri dolasku poštivati važeće epidemiološke mjere.

U Pazinu, 14. svibnja 2021.

Oglas za upis u pedagošku  2021.-22. godinu. 

***********************************************************************************************

 

6. svibnja 2021.

Na temelju članka 36. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/13.  23/14. i 11/21.) i članka 5. stavak 1. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 19/19. i 11/21.), uz suglasnost Osnivača, Upravno vijeće na  32.   sjednici održanoj 5. svibnja 2021. donosi 

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA UPISA U DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN  U PEDAGOŠKU 2021./2022.GODINU

Odluku možete vidjeti  ovdje Odluka o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić Olga Ban Pazin  u ped. 2021./2022.

                                  

****************************************************************

prosinac 2020.

UPISI U PROGRAM PREDŠKOLE 2020./2021.g.

Sukladno članku 36. Statuta Dječjeg vrtića “Olga Ban“ Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.) i članku 23. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić “Olga Ban“ Pazin (Sl. novine Grada Pazina 15/15.)  na 25. sjednici održanoj 1. 12. 2020. Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin donijelo je Odluku:

objavljuje se Oglas za upis u program Predškole

Oglas možete vidjeti ovdje:

Oglas za upis u program predskole_20-21

Prijavu za upis u program Predškole i obrazac inicijalnog upitnika možete skinuti ovdje:

Prijava_za_upis_predskola

Inicijalni_upitnik_2020-21,_doc

 

——————————-

Obrasci za upis djeteta u Vrtić:

ZAHTJEV_za_upis izvan redovnog upisnog roka

inicijalni_upitnik_ doc

 

Obrazac za ispis djeteta iz Vrtića:

Zahtjev za ispis djeteta iz Vrtica,

 

 

 

13. srpnja 2020.

Temeljem članka 36. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.), članka 15. stavak 3.  Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin, u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin pedagošku 2020./2021.godinu KLASA: 601-01/20-01/06; URBROJ:2163/01-09-20-3 od 26. veljače 2020. na prijedlog Povjerenstva za upise, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na 22. sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. srpnja 2020. donosi:

Odluku o konačnoj rang listi o upisima djece u pedagošku 2019./2020. godinu u Matični vrtić u Pazin

Odluke o konačnoj rang listi o upisima djece u pedagošku 2019./2020. godinu u Područne vrtiće

Raspored djece po odgojnim skupinama i ostale obavijesti možete pogledati OVDJE

16.lipnja 2020.

Temeljem članka 47. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.), članka 13. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 15/19.), u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2020./2021.godinu KLASA: 601-01/20-01/06; URBROJ:2163/01-09-20- 3 od 26.veljače 2020.,  na prijedlog Povjerenstva za upise, Ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin  donosi

Privremena rang lista_2020-21, Matični vrtić_Pazin_ ,16.6.20.

Privremena rang lista_2020-21 Područni vrtići u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu_ ,16.6.20.

 

 

 

 

*****************************************************************************************************************************************************************

travanj 2020.

Na temelju članka 36. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.) i članka 5. stavak 1. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, uz suglasnost Osnivača, Upravno vijeće na  18.   sjednici održanoj 26.veljače 2020. donosi ODLUKU o pokretanju postupka upisa u pedagošku 2020./2021.g.

Odluka o pokretanju postupka upisa u 2020.-2021.

Napomena: zbog izvanrednih okolnosti upisi će se odvijati  e-mailom, poštom  ili osobno u Matičnom vrtiću u Pazinu na način propisan Oglasom za upis.

Oglas za upis u Matični vrtić Pazin i Područne vrtiće u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu za ped._2020.-2021. g.

Obrasci potrebni za upis:

Zahtjev_za _upis_2020-2021

Inicijalni_upitnik_2020-21,_doc

 

Napomena:

Obzirom da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Policijska postaja Pazin, u ovom trenutku ne primaju stranke, načini pribavljanja potrebne dokumentaciju su slijedeći:

 1. Način preuzimanja Elektroničkog zapisa i Potvrde o doplatku na djecu kod nadležne službe HZ za mirovinsko osiguranje u Pazinu.

U dogovoru s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje, Ispostava Pazin, (HZMO) roditelji mogu dobiti Elektronički zapis o stažu i Potvrdu o doplatku na djecu na slijedeći način:

putem web stranice e-Građanin ili

pozivom na broj 625-029 (HZNO) roditelji mogu telefonski zatražiti potrebnu dokumentaciju.

 Službena osoba će   roditeljima e-mailom poslati dokumentaciju ili roditelji mogu dati telefonsku suglasnost da službena osoba  dokumentaciju preda Vrtiću.

 

 1. Način preuzimanja Uvjerenja o prebivalištu za dijete ili za roditelje

Roditelji koji imaju prebivalište na istoj adresi ne trebaju prilagati Uvjerenje o prebivalištu djeteta već je dovoljna preslika osobnih iskaznica oba roditelja.

Roditelji koji nemaju prebivalište na istim adresama prilažu presliku osobne iskaznice djeteta ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta i presliku osobne iskaznice roditelja ili Uvjerenje o prebivalištu roditelja koji ima prebivalište na istoj adresi kao i dijete.

Uvjerenje o prebivalištu djeteta ili roditelja može se preuzeti:

putem web stranice e-Građanin (uz plaćanje propisanih pristojbi od 20 kn) ili

ukoliko ispunite ovu     suglasnost za preuzimanje Uvjerenja o prebivalištu od PP Pazin  i priložite dokumentaciji za upis, Uvjerenje o prebivalištu roditelja ili djeteta,  zatražiti će u vaše ime službena osoba Vrtića.

 

*********************************************************************************************************************

U skladu s člankom 12. točka 1. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU2016/679) a povodom prikupljanja osobnih podataka u svrhu provođenja upisa djeteta  u Vrtić dostavljamo slijedeće informacije ispitaniku (roditelju):

 1. Traženi osobni podaci se prikupljaju radi sklapanja i izvršenje Ugovora kojim se regulira upis, boravak i ispis djeteta (dalje: Ugovor),  zbog formiranja odgojnih skupina, zaštite interesa djeteta kao i ostale djece u Vrtiću.
 2. Ako ispitanik ne želi dati tražene osobne podatke ne može sklopiti Ugovor.
 3. Osobni podaci bit će pohranjeni dok traje ugovorna i financijska obveza te sukladno pravilniku kojim je regulirano čuvanje arhivske dokumentacije Vrtića.
 4. Ispitanik može zatražiti pristup osobnim podacima ili zatražiti ispravak osobnih podataka.
 5. Ispitanik ima prvo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.
 6. Odgovorna osoba Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin je Vesna Rusijan, ravnateljica.
 7. Službenica za zaštitu osobnih podataka u Vrtiću je Gabrijela Krizmanić, tajnica.

**********************************************************************************************************************

UPISI U PROGRAM PREDŠKOLE 2019./2020.g.

Sukladno članku 36. Statuta Dječjeg vrtića “Olga Ban“ Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.) i članku 23. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić “Olga Ban“ Pazin (Sl. novine Grada Pazina 15/15.)  na 14. sjednici održanoj 4. studenoga 2019. Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin donijelo je Odluku:

objavljuje se Oglas za upis u program Predškole

Oglas možete vidjeti ovdje

Oglas za upis u program Predskole_2019-2020

Zahtjev za_upis_program Predskole

Inicijalni_intervju_2019-20

********************************************************************************** 

 

 

Temeljem članka 36. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.), članka 15. stavak 3.  Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin, u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2019./2020.godinu KLASA: 601-01/19-01/18, URBROJ:2163/01-09-19-4 od 2.svibnja 2019.  na temelju zaprimljenih Zahtjeva roditelja neupisane djece za upis (privremeni prijelaz) u cjelodnevni program Područnog vrtića u Sv. Petar u Šumi na rok od 1.rujna 2019. do 31.kolovoza 2020. i Zaključka načelnika  Općine Sv. Petar u Šumi KLASA: 601-01/19-0/01; URBROJ: 2163/03-04-02-19-4 od 2.srpnja 2019. kojim  Općina Sv. Petar u Šumi osigurava financijske uvjete za rada Područnog vrtića u Sv. Petru u Šumi u drugoj cjelodnevnoj skupini za ped.2019./2020.g. na prijedlog Povjerenstva za upise, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na 10. sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. srpnja 2019.g. donosi

Odluku o konačnoj rang listi o upisima djece u pedagošku 2019./2020. g. u Matični vrtić u Pazinu

Odluku o konačnoj rang listi o upisima djece u pedagošku 2019./2020.g.u Područne vrtiće u Cerovlju (P.Novaki), Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu

Odluka Upravnog vijeća je konačna.

 

Napomene:

Početak pedagoške 2019./2020. godine je u ponedjeljak 2. rujna 2019.

Raspored djece po grupama i termini prvih roditeljskih sastanaka

 

 

 

 

__________

Temeljem članka 47. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.), članka 13. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin, u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2019./2020.godinu KLASA: 601-01/19-01/18, URBROJ:2163/01-09-19-4 od 2.svibnja 2019.  na prijedlog Povjerenstva za upise, Ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin donosi

 

Privremenu rang listu o upisima djece u _2019-20, Matični vrtić_Pazin_, 12.lipnja 2019.

Privremenu rang listu_o upisima djece u 2019./20. u Područne vrtiće u Cerovlju (P.Novaki), Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, S. Petru u Šumi i Tinjanu,_ 12. lipnj 2019.

 

Na Privremenu rang listu roditelji mogu podnijeti prigovor.

Prigovor na Privremenu rang listu podnosi se Upravnom vijeću Vrtića, a dostavlja se pismeno u tajništvo ili putem elektroničke pošte na e-mail:tajnistvo@vrtic-olgaban-pazin.hr u roku od petnaest (15) dana od dana objave, odnosno najkasnije do 27. lipnja 2019.

 

Napomene:

 • Odluka o konačnoj rang listi bit će objavljena 5. srpnja 2019.
 • Obavijest o terminima roditeljskih sastanaka prije početka pedagoške godine biti će objavljena na mrežnim stranicama te na oglasnim mjestima Vrtića 5. srpnja 2019.
 • Početak pedagoške 2019./2020. godine je u ponedjeljak 2. rujna 2019.

 

************************************************************************************************

 

 

U skladu s člankom 12. točka 1. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU2016/679) a povodom prikupljanja osobnih podataka u svrhu provođenja upisa djeteta  u Vrtić dostavljamo slijedeće informacije ispitaniku (roditelju):

 1. Traženi osobni podaci se prikupljaju radi sklapanja i izvršenje Ugovora kojim se regulira upis, boravak i ispis djeteta (dalje: Ugovor),  zbog formiranja odgojnih skupina, zaštite interesa djeteta kao i ostale djece u Vrtiću.
 2. Ako ispitanik ne želi dati tražene osobne podatke ne može sklopiti Ugovor.
 3. Osobni podaci bit će pohranjeni dok traje ugovorna i financijska obveza te sukladno pravilniku kojim je regulirano čuvanje arhivske dokumentacije Vrtića.
 4. Ispitanik može zatražiti pristup osobnim podacima ili zatražiti ispravak osobnih podataka.
 5. Ispitanik ima prvo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.
 6. Odgovorna osoba Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin je Vesna Rusijan, ravnateljica.
 7. Službenica za zaštitu osobnih podataka u Vrtiću je Gabrijela Krizmanić, tajnica.

 

****************************************************************************************************************************************

Na 8. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održanoj 2.svibnja 2019.g. donesena je 

Odluka o upisima u 2019./2020.g.

OGLAS za upis djece u Matični vrtić u Pazinu_2019-2020

OGLAS za upis u Područne vrtiće u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu u_2019-20

 

Obrasci za upis u pedagošku 2019./2020.g.  izvan upisnog roka

 

Inicijalni upitnik 2019-2020, (pdf.)

 

Dana 26.travnja 2019. stupio je na snagu novi Pravilnik o mjerilima i postupku upisa u Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin koji možete vidjeti u nastavku

PRAVILNIK o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin

**********************************************************************************************************************************************

 

Obrazac za ispis djeteta iz Vrtića

Zahtjev za ispis djeteta iz Vrtica,

*************************************************************************************************************************************************